Lotte Gilbert Langseth del 1: Sang og god pædagoguddannelse

Videncenter for sang har spurgt Lotte Gilbert Langseth om sang og god pædagoguddannelse forud for en forvente reform eller revision af pædagoguddannelsen. Lotte Gilbert Langseth er adjunkt ved pædagoguddannelsen i UC Syd og underviser i den musiske del af det kreative område i grundfagligheden samt på valgfaget kulturelle udtryksformer. Hun giver i 1. del af interviewet en status på sang og musik på pædagogseminariet og fortæller om virkeligheden efter studiet.

”Jeg drømmer om at mit fag, den musiske del af det æstetiske område, får lov til at fylde i hele uddannelsen”, siger Lotte Gilbert Langseth.

Vi spørger: Er sang vigtig på pædagoguddannelsen? Er pædagogerne rustede til virkeligheden efter uddannelsen? Synger de studerende på uddannelsen? Synger de efter uddannelsen? Er der muligheder for dannelse igennem sang, som pt. ikke udnyttes på arbejdsmarkedet? Hvad har de pædagogstuderende brug for at kunne? Og hvad drømmer Lotte Gilbert Langseth om?

Videncenter for sang taler med Lotte Gilbert Langseth om sang i en bred kontekst og den nuværende pædagoguddannelse, om ungdomskulturelle udfordringer som stemmeskam og perfekthedskultur, ’virkeligheden’ efter studiet, musikterapi i socialpsykiatrien i Norge og om hendes – realistiske – drømme for sang og fremtidens pædagoguddannelse.

[Du kan gå direkte til interviewet, som starter ved overskriften Online interview. Spring da afsnittene Baggrund og afsnittet Metode over].

Baggrund for interviewet

I Videncenter for sang havde vi hørt rygter om forandringer af pædagoguddannelsen. Vi søgte lidt og fandt bogen ”God og dårlig pædagoguddannelse”, der udkom 15. juni 2021 på UC SYD og DPP Forlag. Bogen rummer anbefalinger forud for en forventet reform eller revision af pædagoguddannelsen og stiller skarpt på den eksisterende pædagoguddannelse og på, hvorledes den kan forbedres.

”Vi synes debatten kunne trænge til at få flere og nuancerede indspil om, hvordan den nuværende pædagoguddannelse faktisk fungerer. Men også hvordan man ellers kan tænke pædagoguddannelse”, citeres en af bogens tre redaktører, Line Togsverd, der er docent i barndomspædagogik ved UC SYD, på UC Syds hjemmeside. Her præsenteres bogen endvidere således:

”Forfatterne påpeger problemerne med den nuværende kompetencemålsstyrede og modulorganiserede uddannelse, og kommer med bud på, hvordan man kan lave en bedre uddannelse. På denne baggrund formulerer de et manifest for pædagoguddannelsen, der pointerer, at den gode pædagoguddannelse skal have fokus på formål, fag og frihed og på forpligtende fællesskaber, faglig fordybelse og demokratisk dannelse”. Læs om bogen på Ucsyd.dk

Det finder Videncenter for sang interessant, fordi det kan sammenholdes med rapporten Musikfaget i undervisning og uddannelse Status og perspektiv 2020, redigeret af Sven-Erik Holgersen og Finn Holst, hvor det om pædagoguddannelsen bl.a. sammenfattes:

”Da pædagog- og læreruddannelserne blev samlet på 6 professionshøjskoler, var det overordnede formål at styrke uddannelsernes vidensgrundlag ved at gøre dem forskningsbaserede. Den generelle tendens til akademisering af videregående uddannelser har i pædagoguddannelsen sat positive spor i bachelorprojekter og haft negative konsekvenser for praktiske og håndværksmæssige kundskaber ikke mindst i musik. Rationalet om kompetencebeskrivelse har ført til at fag blevet erstattet med transfaglighed. Tilsvarende blev musikfaglighed erstattet med overfaglighed, da musik blev nedlagt som selvstændigt fag med reformen i 2007, hvor det blev et element i faget ”Udtryk, musik og drama”. I den seneste reform (2014) er musik helt forsvundet som fagområde og optræder nu kun som begreb ganske få steder i uddannelsens bekendtgørelse.” Læs rapporten på au.dk

I Videncenter for sang er vi fulde af spørgsmål om sang, og enormt nysgerrige efter at vide mere om, hvilke interesser og trends der er oppe her inden en forventet reform eller revision af pædagoguddannelsen. Derfor besluttede vi at indhente et kvalitativt interview om emnet vinklet på sang.

Metode – Sådan blev interviewet til
Videncenter for sang kontaktede Line Togsverd, en af redaktørerne af ovennævnte bog, og bad hende hjælpe med at finde en egnet svarperson. Line foreslog fire personer, og undertegnede valgte at kontakte Lines første anbefaling, Lotte Gilbert Langseth. Jeg overvejede, om Lotte var ’for tæt på’ videncentret, da hun – før hun blev ansat af UC Syd i 2018 til at undervise i den musiske del af det kreative område – var ansat som sangkonsulent i Sangens Hus, hvor også videncentret hører hjemme. Derfor havde jeg år tilbage ofte hils på Lotte. Jeg diskuterede det med kolleger, og vi blev enige om, at Lotte var et fagligt velkvalificeret bud til interviewet, som desuden havde et bredt kendskab til sanginstitutioner.

Jeg kontaktede derfor Lotte Gilbert Langseth, som straks sagde ja til et online interview. Vi havde en indledende samtale, og herudfra udarbejdede jeg en semistruktureret spørgeguide, dvs. spørgsmålene for interviewet lå relativt fast på forhånd dog med mulighed for fleksibilitet i samtalen. Lotte fik spørgsmålene til gennemsyn på forhånd. Herunder fremgår spørgsmålene, som de faldt i interviewet.

[Her starter samtalen] Online interview
Jeg møder Lotte Gilbert Langseth den 25. marts 2022 på et online videolink, så vi kan se og høre hinanden under samtalen. Lotte har virket som adjunkt ved pædagoguddannelsen i UC Syd siden 2018 og underviser i den musiske del af det kreative område i grundfagligheden, dvs. det første halve år af pædagoguddannelsen inden de studerende sendes i den første praktik. Nogle af de studerende møder hun igen senere i deres uddannelsesforløb, hvis de vælger valgfaget kulturelle udtryksformer, da Lotte også underviser på valgfagene sidst i studiet.

”Jeg er vildt glad for mit arbejde. Jeg synes det giver mening, og jeg føler mig tilpas fagligt udfordret. Det er også spændende at få lov at være med i nogle forskningsprojekter og nogle større projekter nationalt, og det synes jeg er spændende”, siger Lotte Gilbert Langseth om sit arbejde, inden vi går i gang med spørgsmålene.

Forandringer af pædagoguddannelsen
Hører I som undervisere på Pædagoguddannelsen UC Syd noget på vandrørene om, hvornår en ny pædagoguddannelse kan forventes?

”Ja vi ved, at der er noget i gang, men hvornår det kommer, ved vi ikke. I perioder er vindene ’lidt lunere’ end andre gange, det går lidt op og ned. Vi er opmærksomme på det og arbejder på det. Både i UC Syd og nationalt er vi i dialog med politikere, så det er noget vi taler meget om”, siger Lotte Gilbert Langseth.

Så I er i dialog med politikerne. Er det dem der kontakter jer, eller jer der kontakter dem?

”Jeg tror, det er begge dele. Det bliver mere og mere konkret – i hvert fald fra vores side – med ønsker til en ny pædagoguddannelse”, siger Lotte Gilbert Langseth.

Hvorfor tror du, at det er blevet besluttet, at der på et tidspunkt skal laves en ny pædagoguddannelse?

”Det er svært at sige, for der er mange interessenter. I forhold til mit eget fag inden for de kreative fag og udtryksfagene har der været en bevægelse, hvor man er ”gået bort fra fagene”, så vi hører til i en gruppe med hinanden med de kreative udtryksformer. Det giver selvfølgelig mulighed for samarbejder, men fordi musik, drama og billedkunst ikke er selvstændige fag, og fordi de ovenikøbet bliver omtalt som et aktivitetsfag, så gør det noget ved fagenes status og ved timetallet, så det vil vi rigtig gerne bort fra”, siger hun.

Hvad tænker du om de muligheder, der ligger foran med de kommende forandringer af uddannelsen?

”Jeg synes egentlig, vi allerede kunne mærke at vindende blæser i en lidt lunere retning i forhold til de æstetiske fag og udtryksfagene med den nye styrkede læreplan”, siger hun.

Status på sang og musik på pædagoguddannelsen
Underviser du de pædagogstuderende i sang, eller skal vi tale om sang i en bredere fagkontekst?

”Det er mere en bred kontekst af musik i det hele taget. Det er også sang på den måde, at det er det instrument, vi har med os, men jeg tror måske mere, jeg arbejder med bevidsthed om egen stemme frem for egen sangstemme. Selvfølgelig er stemmen et instrument, men vi arbejder i højere grad med stemmen som både udtryksmiddel og som kommunikationsmiddel og med tryghed ved egen stemme. Det er oplagt, at man i mine timer også bruger stemmen i en sangmæssig kontekst, og vi lægger selvfølgelig også vægt på, at vi synger sammen, når vi er mange forsamlede. Der er en bred enighed blandt os kolleger og på ledelsesplan om, at det er vigtigt. Det er en del af vores dannelse at synge sammen”, siger Lotte Gilbert Langseth og fortsætter:

”Jeg taler en del med de studerende om det at skamme sig over at udtrykke sig ved egen stemme, og jeg prøver at komme det til livs ved at skabe et undervisningsrum, hvor det er legitimt at udtrykke sig. Hvor det er ok, at hver fugl synger med sit næb, og hvor det er noget, vi oplever i fællesskab og noget, vi hjælper hinanden med”, siger hun.

Hvad er det vigtigste at give videre til de pædagogstuderende ift. sang og musik?

”Det kommer an på, hvad det er man taler ind i senere. Hvis man kigger på, hvad det er for en opgave, de skal ud at løfte, så skal de ud at være sammen med nogle børn, unge, voksne og nogle borgere, faktisk alle mulige forskellige mennesker. Her er det vigtigt for mig, at de har musikken med sig som en følgesvend og som noget positivt, der kan være med til at skabe fællesskab og et nærvær og samvær med de mennesker, de har med at gøre. At de studerende har en tryghed ved selv at udtrykke sig, og de dermed tør at udtrykke sig med de mennesker de har med at gøre ude i praksis. Hvis de formår det, så synes jeg, at min opgave er lykkedes”, siger hun.

Virkeligheden efter studiet
Hvad er det for en virkelighed, der venter de pædagogstuderende efter studiet?

”Det er jo meget mangfoldigt. Det kan være alt fra en vuggestue til et bosted til en SFO til et misbrugscenter. Det kan være hvad som helst. På den måde er det også en stor opgave for mig, at jeg skal kunne pege ind i alle disse praksisser. Men på den anden side set så er det alle sammen mennesker, vi har med at gøre, og det er de samme virkemidler. Musikken kan jo det samme uanset hvem, vi møder. Den kan åbne os op, den kan styrke vores fællesskaber og den kan skabe en umiddelbar glæde og følelse af samhørighed”, siger Lotte Gilbert Langseth.

Hvilke faglige forventninger vil de studerende møde på arbejdsmarkedet?

Musikfaglige forventninger tror jeg faktisk de færreste møder. Men praksisfeltet, dvs. alle aftagerinstitutionstyperne, de bliver simpelthen så glade og lykkelige, når de møder nogle, der kan og vil noget med musik. Eksempelvis bliver de vildt glade ude i børnehaverne, hvis man laver en bevægelsesfortælling med musik og har sin ukulele med under armen. De synes det er så skønt og dejligt”, siger hun.

I 2. del af interviewet med Lotte Gilbert Langseth kan du høre om dannelse på pædagogseminariet og om muligheder for dannelse igennem sang.

Mette Thue