Best practice fra skolelederen om sang i skolen

Skoleleder styrker den musiske profil inspireret af Alle Kan Synge. Birgitte Pilgård er skoleleder på Kildevældskolen, en folkeskole på Østerbro i Københavns Kommune. Hun startede som skoleleder på Kildevældskolen i november 2022 og ønsker at styrke den musiske profil på skolen inspireret af trivselsprojektet Alle Kan Synge. Frem til november 2022 var hun skoleleder i Albertslund Kommune på Herstedøster Skole, skolen hvor projektet Alle Kan Synge udfoldede sin første klassekor-prototype og efterfølgende er udviklet til AKS-modellen.

Videncenter for sang har rakt ud efter best practice om sang i skolen. I dette interview fortæller Birgitte Pilgård dels om de gode erfaringer fra samarbejdet mellem Herstedøster Skole, Herstedøster Kirke med organist Anne Kari Ferenczi og Albertslund Musikskole, dels om hvad Birgitte Pilgård ønsker at igangsætte på Kildevældskolen, og hvilke muligheder hun fortsat overvejer.

Birgitte Pilgård er næstformand i foreningen Alle Kan Synge.

Foto: Skoleleder Birgitte Pilgård ved fælles morgensang på Kildevældskolen. Birgitte Pilgård er næstformand i foreningen Alle Kan Synge.

Af Mette Thue

Det gjorde vi
På Herstedøster Skole ville Birgitte Pilgård gerne have den musiske del til at fylde. En lærer og en korleder fra Herstedøster Kirke spurgte, om de kunne opstarte korundervisning i den understøttende undervisning, hvilket Birgitte Pilgård syntes var en rigtig god ide.

”Hvad skal der til, hvis vi skal tænke det endnu større? Hvis der ikke kun skal være korundervisning i en klasse, men i hele indskolingen?”, havde Birgitte Pilgård spurgt.

Seks år og et jobskifte senere beretter skoleleder Birgitte Pilgård om aktiviteter og lokale samarbejder mellem skole, kirke og musikskolen, som udviklede sig til projektet Alle Kan Synge.

På Herstedøster Skole er der to timers kor om ugen i indskolingen med musikuddannede korundervisere. Desuden er der morgensang for indskolingen to til tre gange om ugen. Sangene, som synges til morgensang, bliver introduceret og talt igennem i undervisningen, så når eleverne fra indskolingen mødes om fredagen til fælles morgensang, kender børnene sangene. Børnene optræder med kor ved hver given anledning og bliver derigennem vænnet til at optræde. Især forårskoncerten på MusikTeatret Albertslund er et tilløbsstykke, hvor ca. 300 børn fra Herstedøster Skoles mange klassekor synger sammen. Om end Alle Kan Synge kan betegnes som et sangprojekt, så er bedre trivsel i skolen det primære endemål.

Det vil jeg gøre/gentage
”Det jeg vil prøve at starte op på Kildevældskolen er meget lig sangens rolle på Herstedøster Skole. Lige nu er det i sin spæde start”, siger Birgitte Pilgård.

Hun fortæller, at de på Kildevældskolen har morgensang for indskolingen om fredagen. Og fra august i det nye skoleår håber hun at have ansat en korleder til 0.-4. klasse. Som hun siger, så kan foreningen Alle Kan Synge ikke følge med efterspørgslen på skolerne lige nu, men man kan lade sig inspirere af Alle Kan Synge.

På Birgitte Pilgårds nye arbejdsplads, Kildevældskolen, har de en specialskoleafdeling for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og autisme. Her overvejer de lige nu, hvordan den musiske profil skal udmøntes. Nogle klasser deltager allerede om fredagen til skolens fælles morgensang.

”På skolen taler vi også om, hvordan den musiske profil på sigt kan udvikles i udskolingen, men der skal først ansættes flere musiklærere på Kildevældskolen”, siger hun.

Birgitte Pilgård har som noget af det første været ude at invitere til samarbejder, bl.a. et par kirker, hvoraf den ene har et stort børnekor. Hun har også startet et tæt samarbejde med Byens Musikskole, hvis leder også deltager i ansættelsessamtalerne, hvor der skal ansættes en korlærer til skolen.

Og rammerne er der. Birgitte Pilgård kommenterer, at de har en af de flotteste skoler, for bygningerne på Kildevældskolen er gennem de sidste 7 år blevet helhedsrenoveret, og udearealerne følger trop hen over sommeren.

”Vi vil gerne være lokalområdets naturlige samlingspunkt. Lige nu overvejer politikerne, om man skal åbne skolens lokaler endnu mere op for borgerne. Hvis det besluttes politisk, så vil skolen kunne lånes af private borgere, ikke blot af foreninger”, fortæller hun.

Med renoveringen af skolen er byens kulturcenter også blevet placeret på Kildevældskolen. Kulturcentret blev indviet i september 2022 og har ifølge Birgitte Pilgård allerede mange aktiviteter. Hun er optaget af at finde ud af, hvordan kulturcentret og Kildevældsskolen sammen kan gøre det endnu bedre, for områdets børn og forældre.

Skolelederens bedste råd
”Hvis jeg skal give et godt råd, vil jeg sige, at en musikprofil både er et tilvalg og et fravalg, så man skal gå all in. Jeg mener, at det gælder om, at musikprofilen skal fylde en vis del på en skole, så der bliver et miljø af lærere og pædagoger, som finder musikprofilen attraktiv og som kan være med til at skabe en musik/sang kultur”, siger hun.

Hun henviser til, at der i forhold til musik i skolen tales meget om et A- og B-hold, hhv. alle dem, hvor morgensang, musikundervisning og evt. kor lykkes, og der hvor det ikke lykkes. Hun opfordrer i den forbindelse til, at man gør brug af erfaringer fra andre skoler og understreger, at Foreningen Alle Kan Synge mener, at morgensang er så godt for bl.a. trivslen, at det bør gennemføres på alle skoler.

”Der er ikke noget, der giver mere energi, end at synge. Både for børn og voksne. Det lyder godt, når vi synger sammen, det giver masser af energi, og der er ikke nogen, der kan være sure, når vi lige har sunget sammen”, siger Birgitte Pilgård, og tilføjer: ”Sang gør én glad igennem hele dagen”.

Baggrund om Alle Kan Synge
Foreningen Alle Kan Synge skriver på hjemmesiden: ”Alle Kan Synge følges bl.a. af Statens Institut for Folkesundhed (SIF), som undersøger trivsels- og inklusionseffekter af undervisningen i inkluderende klassekor. Effekten af sangglæde og klassefællesskab undersøges i forhold til tilknytning, inklusion, samt social, faglig og mental udvikling. Hvis en sådan effekt kan dokumenteres, vil AKS kunne levere et væsentligt bidrag til løsningen af folkeskolens trivselsproblemer”. Set 31. maj 2023.

Læs mere om projektet Alle Kan Synge

Læs mere om Kildevældskolen