Hvad gør man, når voksne synger falsk?

Jeg har gennem mange års virke som sanglærer mødt rigtigt mange voksne, der har sunget falsk, men som gerne har villet synge rent. Jeg har kunnet hjælpe en del af dem, men samtidigt undret mig over, at det ikke lykkedes at hjælpe alle til at synge rent. Da der ikke har været meget hjælp at finde i litteraturen, har jeg med udviklingsprojektet ”Hvad gør man, når voksne synger falsk?” forsøgt at givet mit svar på spørgsmålet og jeg håber det vil kunne hjælpe og inspirere andre.

Edvard Munch, 1899

Af Inge Brink Hansen, cand.mag. i musik og logopædi

Ved arbejdet med projekt har jeg erfaret, at der inden for neurovidenskaben er gjort mange opdagelser omkring, hvordan hjernen arbejder i forhold til musikperception og –udøvelse. De neurale netværk er uhyre specialiserede og opdelte, og en funktionsnedsættelse i dele af disse giver problemer i forhold til at kunne synge rent. Der er udviklet et diagnosticeringsværktøj til afklaring af, om der er tale om en medfødt funktionsnedsættelse, amusi, der især ser på perceptionsevnen i forhold til tonehøjde- differentiering. Og der er sat en grænse på 50 cents (1/4 tone) som det, der adskiller den normale perceptionsformåen fra den svækkede. Der er samtidigt også fundet belæg for, at der kun er en meget lille gruppe mennesker, ca. 4 %, der kan diagnosticeres med amusi, mens flere, mellem 10-20 %, har problemer med at synge rent. Årsagerne til, at disse mennesker har svært ved at synge rent, er mere sandsynligt motoriske samt beroende på, hvor god evnen er til at skelne mellem forskellige klangfarver, samt evt. en svækket neurologisk broforbindelse mellem perception og produktion.

Disse forskningsresultater understøtter de erfaringer jeg har gjort mig i mødet med utallige elever, der har haft vanskeligt ved at synge rent, nemlig, at en lille gruppe af de mennesker, der synger falsk, (dem jeg har kaldt ”de ægte falsksangere”), har meget svært ved at lære at synge rent, hvorimod en stor gruppe, dem jeg kalder ”medsangerne” og ”de uudviklede rensangere” har rimelig let ved at lære at synge rent. Dette opnås ved, at man koncentrerer undervisning om at opøve lytteevnen og i sammenhæng hermed udvikler stemme-motorikken, modet til at lade stemmen klinge og det sanglige stemmeværd. Det kræver af og til lang tids indsats, der fordrer motivation og vedholdenhed, hvilket i de fleste tilfælde ikke kan gennemføres uden at gennemgå en proces med bearbejdning af gamle traumer, desensibilisering og overvindelse af modstand. Det kræver menneskelig indsigt, empati og stor faglig og pædagogisk kunnen hos underviseren, da der således er både et musikalsk, et motorisk og et psykisk udviklingsaspekt på vejen fra falsksang til rensang.

I rapporten har jeg gennemgået den måde jeg afhjælper falsksyngeri hos voksne på, og som jeg gennem mange år har haft gode resultater med. Det ville være interessant med et langtidsstudie, der kunne dokumentere dette, ligesom det også ville være spændende med et forskningsprojekt, der kunne forklare hvorfor ”medsangerne” har svært ved at synge en sang uakkompagneret og holde sig inden for samme toneart hele sangen igennem, altså forklare det, jeg kalder den indre toneartsfornemmelse.
Desuden kunne det være interessant at få uddybet, hvordan det er muligt at så forgrenede og opdelte neurale netværk alligevel hænger overordnet sammen i det vi kalder musikalitet.
Men et neurologisk grundlag for falsk-sanger-problemerne er hermed blevet tydeliggjort og kan være med til at give en anden bevidsthed om området, samtidigt med at det understreges, at det for at ændre på tilstandene er vigtigt at have bevidstheden om det hele menneske med i den pædagogiske proces.

Du er meget velkommen til at læse hele rapporten her
Hvad gør man når voksne synger falsk. Af Inge Brink Hansen

Inge Brink HansenInge Brink Hansen er cand.mag. i musik og logopædi. Hun arbejder som logopæd på CSV, Københavns Kommunes tilbud til voksne med stemmeproblemer og stammen, som sanglærer på Pastoralseminariet i København samt været sanglærer ved Københavns Universitet i 18 år. Hun har desuden gennem 30 år holdt weekendsangkurser for alle sanginteresserede, lige fra falsksangere til operasangere.

 

 

 

 

 

 

0 Kommentarer

Du kan oprette en bruger her og deltage i debatten, men du kan også skrive og kommentere anonymt

Skriv kommentarOpret kommentar