Hvem er en ægte sanger?

Artiklen "Hvem er en 'ekte' sanger. Identitet, skam og selvdisiplinering i klassisk-, pop- og jazzsang" er skrevet af den norske forsker Tiri Bergensen Schei. Hendes artikel retter fokus mod den diskursive konstruktion af professionelle sangeres identitet. Med udgangspunkt i en foucaultsk diskursanalyse anskuer hun identitet som en vedvarende proces, og ser i forlængelse heraf nærmere på sangerens tilpasning til de normer og forventninger, der hersker i forskellige genrer – henholdsvis klassisk, pop og jazz. I sin analyse får hun således identificeret forskellige disciplinerende mekanismer, som sangeren er underlagt i sin identitetsdannelse – herunder eksempelvis selvdisciplinering og institutionernes disciplinerende magt.